Faculty

  • Prof.Rui Yan(燕锐)
  • Email: ryan@scu.edu.cn

Master/PhD Students

  • Chunlin Du (杜春林)
  • Email: cdu@stu.scu.edu.cn
  • Jiaxin Li (李嘉鑫)
  • Email: ljxin93@163.com
  • Rong Xiao (肖蓉)
  • Email: xiaorong.scu@gmail.com
  • Sunchun Zhou (周孙春)
  • Email: 2272014235@qq.com
  • Yu Miao (缪瑜)
  • Email: miaoyu3297@163.com
  • Houzhan Zhang(张厚展)
  • Email: 691956701@qq.com
  • Tong Gu(谷桐)
  • Email: 1976034073@qq.com
  • Yuhao Ma (马雨浩)
  • Email: 286037565@qq.com
  • Yang Xu(徐杨)
  • Email: 982311167@qq.com
  • Heng Guan(管恒)
  • Email: 1173740128@qq.com
  • Jiaxin Li(李嘉鑫)
  • Email: ljxin93@163.com
  • Suogui Dang(党所贵)
  • Email: dangsuogui@foxmail.com
  • Jiankuan Li(李健宽)
  • Email: j.k.lijiankuan@outlook.com
  • Na Guo(郭娜)
  • Email: tangxue618@163.com
  • Pengjie Gu(辜鹏杰)
  • Email: 18428377446@163.com

Undergraduate Students

  • Shixin Li (李诗心)
  • Email: leept416@gmail.com
  • Yajing Zheng (郑雅菁)
  • Email: zyj061@gmail.com
  • Jinwei Xing (邢津炜)
  • Email: jinweixing1006@gmail.com